Pressmeddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i ÅAC Microtec

Aktieägarna i ÅAC Microtec AB, org. nr 556677-0599, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 29 januari 2018 klockan 13.00, i lokaler på Villa Anna, Odinslund 3, Uppsala.

The shareholders of ÅAC Microtec AB, reg. no. 556677-0599 (the "Company"), are hereby convened to the extraordinary general meeting on Monday 29 January 2018 at 1.00 pm CET, in the facilities of Hotel Villa Anna, Odinslund 3 in Uppsala, Sweden.

Rätt att delta vid bolagsstämman

The right to participate at the extraordinary general meeting

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 23 januari 2018, dels anmäla sig för deltagande på bolagsstämman senast den 23 januari 2018. Anmälan kan göras per brev och ställas till ÅAC Microtec AB, Att. Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala eller via e-mail till finance@aacmicrotec.com. Vid anmälan ska namn, personnummer alt. organisationsnummer, registrerat aktieinnehav uppges, samt, i förekommande fall, antal biträden som ska delta vid bolagsstämman.

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting must be registered in the share register kept by Euroclear Sweden AB as of 23 January 2018, and register for participation at the extraordinary general meeting no later than 23 January 2018. The notification can be made by letter and sent to the AAC Microtec AB, Att. Ann-Christin Lejman, Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala or by e-mail to finance@aacmicrotec.com. At the time of registration, the name, social security number / organization number, registered shareholding, and, if applicable, the number of assistants to attend the extraordinary general meeting.

Förvaltarregistrerade aktier

Nominee registered shares

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn för att få delta vid extra bolagsstämman (s.k. rösträttsregistrering). För att sådan omregistrering ska vara genomförd den 23 januari 2018 måste aktieägaren underrätta sin förvaltare om detta i god tid före denna dag.

Shareholders whose shares are registered in the names of nominees must temporarily re-register the shares in their own name in order to be entitled to attend the extraordinary general meeting (so called voting registration). In order for such voting registration to be completed on 23 January 2018 the shareholders must inform their nominees well before this date.

Ombud och fullmaktsformulär

Representatives and proxies

Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats http://investor.aacmicrotec.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget. Om fullmakten utfärdats av juridisk person bör kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under ovanstående adress senast 23 januari 2018. Observera att anmälan om aktieägares deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud.

The shareholder who is not personally present at the meeting may exercise his or her right to attend the meeting by a signed and dated power of attorney. A proxy form can be found on the company's website http://investor.aacmicrotec.com. The proxy form can also be obtained from the company. If the proxy is issued by a legal person, a copy of the registration certificate or equivalent document of authority for the legal person should be attached. In order to facilitate the entry into the meeting, proxies, registration certificates and other authorization documents should be submitted to the company by the above address by 23 January 2018. Please note that notification of a shareholders' attendance at the meeting should be made also if the shareholder wishes to exercise his or her right to vote at the meeting by proxy.

Förslag till dagordning
Proposed agenda

 1. Stämmans öppnande

Opening of the meeting

 1. Val av ordförande vid stämman

Appointment of the chairman for the meeting

 1. Upprättande och godkännande av röstlängd

Preparation and approval of the voting register

 1. Godkännande av dagordning

Approval of the agenda

 1. Val av en eller två justeringsmän

Election of one or two persons to approve the minutes

 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

Examination of whether the meeting has been duly convened

 1. Beslut om godkännande av förvärv

Resolution on approval of acquisition

 1. Beslut om antagande av ny bolagsordning

Resolution on adoption of new articles of association

 1. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (apport)

Approval of the board of directors' resolution on new share issue (in-kind issuance)

 1. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission

Approval of the board of directors' resolution on new share issue

 1. Beslut om antalet styrelseledamöter

Resolution on the number of directors of the board

 1. Arvode till styrelsen

Remuneration to the board of directors

 1. Val av styrelse

Appointment of the board of directors

 1. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler

Resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve upon issues of shares, warrants and convertibles

 1. Stämmans avslutande

Closing of the meeting

Förslag till beslut

Proposals

Beslut om godkännande av förvärv (punkt 7)

Resolution on approval of acquisition (item 7)

Mot bakgrund av det aktieöverlåtelseavtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") som Bolaget ingick den 21 december 2017 ("Avtalsdagen") om Bolagets förvärv av samtliga aktier i Clyde Space Limited, ett skotskt bolag med registreringsnummer SC285287, ("Clyde") föreslår Bolagets styrelse att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet.

Pursuant to the share purchase agreement ("SPA") which "Company" entered into on 21 December 2017 ("Signing Date") concerning the Company's acquisition of all shares in Clyde Space Limited, a Scottish company with registered number SC285287 ("Clyde"), the board of directors of the Company proposes that the extraordinary general meeting resolves to approve of the acquisition.

Bolagets förvärv av Clyde är villkorat av bland annat den extra bolagsstämmans godkännande av förvärvet, ändring av bolagsordningen och nyemissionen av aktier under punkterna 9 och 10. Om något av villkoren för transaktionens genomförande inte uppfylls inom en viss tidsperiod från Avtalsdagen, har både Bolaget och säljarna av Clyde rätt att säga upp Aktieöverlåtelseavtalet.

The Company's acquisition of Clyde is inter alia conditional upon the extraordinary general meeting's resolution on the approval of the transaction, amendment of the articles of association and the issue of new shares under items 9 and 10. If any condition precedent for closing of the transaction is not fulfilled within a specified time period from the Signing Date, both the Company and the sellers of Clyde have the right to terminate the SPA

Bolaget kommer, för att tillhandahålla sina nuvarande aktieägare mer information om förärvet, senast två veckor före den extra bolagsstämman att publicera ett informationsmemorandum som innehåller ytterligare detaljer om verksamheten som förvärvas genom transaktionen, aktieägarstrukturen i Bolaget efter förvärvet samt mer detaljer om bakgrunden och motiven för transaktionen.

The Company will, in order to provide more information about the acquisition to its current shareholders, no later than two weeks before the extraordinary general meeting, publish an information memorandum including more details around the business to be acquired through the transaction, the shareholder structure post-transaction and more details around the background and reasons for the transaction.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att godkänna förvärvet i enlighet med villkoren i Aktieöverlåtelseavtalet. Beslutet ska vara villkorat av att stämman godkänner förslagen till beslut enligt punkterna 8 - 10 på dagordningen.

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to approve the acquisition in accordance with the terms and conditions set forth in the SPA. The resolution shall be conditional upon the extraordinary general meeting's approval of the proposals under items 8 through 10 on the agenda.

Beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 8)

Resolution on adoption of new articles of association (item 8)

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras med avseende på gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier. De föreslagna ändringarna innebär huvudsakligen att nedanstående punkter i bolagsordningen ändras till att få följande lydelser:

The board of directors proposes that the articles of association shall be amended regarding the limits of the share capital and the number of shares. The proposed changes entail mainly that the items in the articles of association set out below will have the following wording:

"4. § Aktiekapitalet skall vara lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor."

"4. § The share capital shall be not less than SEK 1,200,000 and not more than SEK 4,800,000."

"5. § Antal aktier skall vara lägst 30 000 000 och högst 120 000 000."

"5. § The number of shares shall be no less than 30,000,000 and no more than 120,000,000."

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 9)

Approval of the board of directors' resolution on new share issue (item 9)

Bolagets styrelse beslutade den 21 december 2017, mot bakgrund av det aktieöverlåtelseavtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") som ÅAC Microtec AB, org. nr 556677-0599 ("Bolaget") ingick den 21 december 2017 ("Avtalsdagen") om Bolagets förvärv av samtliga aktier i Clyde Space Limited, ett skotskt bolag med registreringsnummer SC285287, ("Clyde"), under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier. Den av styrelsen beslutade emissionen, vilken föreläggs bolagsstämman för godkännande, avser en nyemission av aktier mot betalning med apportegendom i form av samtliga aktier i Clyde ("Aktierna") på följande villkor.

On 21 December 2017, subject to the approval of the extraordinary general meeting, the board of directors of the Company, pursuant to share purchase agreement ("SPA") which ÅAC Microtec AB, Reg. No. 556677-0599 (the "Company") entered into on 21 December 2017 ("Signing Date") concerning the Company's acquisition of all shares in Clyde Space Limited, a Scottish company with registered number SC285287 ("Clyde"), resolved to carry out a new share issue on the following terms. The resolution by the board of directors, which is submitted for the approval of the extraordinary general meeting, comprises a new share issue against payment in kind in the form of all shares in Clyde ("Shares") on the following terms.

Bolagets aktiekapital ska öka med 1 218 653,04 kronor genom emission av 30 466 326 aktier. I tillägg ska en köpeskilling om GBP 2 000 000 fördelas mellan säljarna.

The Company's share capital shall increase by SEK 1,218,653.04 through an issue of 30,466,326 shares. In addition, a cash purchase price of GBP 2,000,000 shall be allocated among the sellers.

De nya aktierna får endast tecknas av aktieägarna i Clyde med rätt och skyldighet för aktietecknare att erlägga betalning för tecknande aktier genom tillskjutande av apportegendom i form av samtliga sina aktier i Clyde.

The new shares may only be subscribed for by the shareholders in Clyde with right and obligation of the subscriber to make payment for the shares subscribed for through contribution in kind of all their respective shares in Clyde.

Teckning ska ske senast den 30 januari 2018. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden.

Subscription shall be made no later than on 30 January 2018. The Board of Directors has the right to prolong the subscription period.

Apportegendomen ska tillskjutas samtidigt med teckning av de nya aktierna.

The assets to be contributed in kind shall be contributed at the same time as subscription for the new shares.

Beslutet ska vara villkorat av att stämman godkänner förslagen till beslut enligt punkterna 7 - 10 på dagordningen.

The resolution shall be conditional upon the extraordinary general meeting's approval of the proposals under items 7 through 10 on the agenda.

Godkännande av styrelsens beslut om nyemission (punkt 10)

Approval of the board of directors' resolution on new share issue (item 10)

Bolagets styrelse beslutade den 21 december 2017, under förutsättning av bolagsstämmans efterföljande godkännande, om en nyemission av aktier. Den av styrelsen beslutade emissionen, vilken föreläggs bolagsstämman för godkännande, innefattar följande villkor.

On 21 December 2017, subject to the approval of the extraordinary general meeting, the board of directors of the Company resolved to carry out a new share issue on the following terms. The resolution by the board of directors, which is submitted for the approval of the extraordinary general meeting, comprises the following terms.

Bolagets aktiekapital ska öka med högst 261 437,92 kronor genom emission av högst 6 535 948 aktier.

The Company's share capital shall increase by not more than SEK 261,437.92 through an issue of not more than 6,535,948 shares.

Teckningskursen ska uppgå till SEK 7,65.

The subscription price shall be SEK 7.65.

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt får de nya aktierna endast tecknas av det begränsade antal svenska och internationella professionella och institutionella investerare som i förväg vidtalats av G&W Fondkommission.

With deviation from the shareholders' preferential rights, the new shares may only be subscribed for by the limited number of Swedish and international professional and institutional investors.

Teckning ska ske senast den 21 december 2017. Styrelsen ska äga rätt att förlänga teckningstiden och tidpunkt för betalning.

Subscription shall be made no later than on 21 December 2017. The Board of Directors has the right to prolong the subscription period and the deadline for payment.

Betalning ska ske senast tre bankdagar efter bolagsstämmans godkännande av nyemissionen.

Payment shall be made no later than three banking days following the approval of the shares issue by the extraordinary general meeting.

Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat "accelerated book-building"-förfarande lett av G&W Fondkommission. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädeserätt är att diversifiera aktieägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt i omedelbar anslutning till offentliggörandet av förvärvet av Clyde.

The subscription price has been determined through a so-called "accelerated book-building" procedure led by G&W Fondkomission. The reason for deviation from the shareholders' preferential rights is to diversify the shareholder base and at the same time raise capital in a time efficient manner, in immediate connection with the announcement of the acquisition of Clyde.

Beslutet ska vara villkorat av att stämman godkänner förslagen till beslut enligt punkterna 7 - 9 på dagordningen.

The resolution shall be conditional upon the extraordinary general meeting's approval of the proposals under items 7 through 9 on the agenda.

Beslut om antalet styrelseledamöter (punkt 11)

Resolution on the number of directors of the board (item 11)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska utökas med en ledamot och således bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

The nomination committee proposes that the board of directors shall be expanded with one board member and thereby consist of five directors without deputy directors.

Arvode till styrelsen (punkt 12)

Remuneration to the board of directors (item 12)

Då den kandidat som valberedningen föreslår som styrelseledamot är anställd av och erhåller ersättning från Clyde, föreslås att inget styrelsearvode ska utgå.

Since the candidate proposed to be elected as board member is employed by and receives compensation from Clyde, it is proposed that no remuneration shall be paid.

Val av styrelse (punkt 13)

Appointment of the board of directors (item 13)

Det föreslås att Will Whitehorn väljs till ny styrelseledamot.

It is proposed that Will Whitehorn is elected as new board member.

Den föreslagna ledamoten kommer att presenteras på Bolagets webbplats.

The proposed board member will be presented on the Company's website.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler (punkt 14)

Resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve upon issues of shares, warrants and convertibles (item 14)

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman fattar beslut att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler. Nyemission av aktier och emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler får användas för strategiska förvärv, och får ske med eller utan företrädesrätt för Bolagets aktieägare och betalning ska kunna ske antingen kontant och/eller genom apport, kvittning eller eljest med villkor. Vid bestämmande av teckningskurs ska Bolagets marknadsvärde utgöra utgångspunkt. Det antal aktier som kan emitteras med stöd av bemyndigandet, eller de aktier som kan tillkomma vid nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, alternativt tillkommer vid utbyte av konvertibler, ska vara högst 6 200 000 (motsvarande cirka 10,0 procent av antalet aktier i Bolaget efter genomförande av förvärvet av Clyde Space Limited och den riktade emissionen).

The board of directors proposes that the extraordinary general meeting resolves to authorise the board of directors to, until the next annual general meeting, on one or more occasions, decide upon issuances of new shares, issuance of warrants and/or convertibles. New issues of shares and issues of warrants and/or convertibles may occur with or without preferential rights for shareholders of the Company and payment may be used for strategic acquisitions, and may be made either in cash and/or by way of set-off or contribution in kind or otherwise on specific terms. When determining the subscription price, the Company's market value shall be the starting point. The number of shares issued, or number of shares created in connection with exercise of warrants or conversion of convertibles, shall not exceed 6,200,000 (corresponding to approx. 10.0 percent of the number of shares in the Company after the acquisition of Clyde Space Limited and the directed issuance).

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Details of number of shares, votes and holding of own shares

Det totala antalet aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 31 709 850. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

The total number of shares and votes in the Company at the time of issue of this notice was 31,709,850 shares. All shares carry equal voting rights. The Company does not hold any own shares.   

Majoritetskrav

Majority requirements

Besluten enligt punkt 8 (Beslut om antagande av ny bolagsordning), punkt 10 (Godkännande av styrelsens beslut om nyemission) och punkt 14 (Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner om aktier, teckningsoptioner och konvertibler) är giltiga endast om de har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

Resolutions pursuant to item 8 (Resolution on adoption of new articles of association), item 10 (Approval of the board of directors' resolution on new share issue) and item 14 (Resolution regarding authorisation for the board of directors to resolve upon issues of shares, warrants and convertibles) shall be valid only where supported by shareholders holding not less than two-thirds of both the votes cast and the shares represented at the extraordinary general meeting.

Då besluten enligt punkt 7 - 10 föreslås vara villkorade av varandra föreslår styrelsen att det majoritetskrav som anges ovan ska gälla för samtliga föreslagna beslut.

Since the resolutions pursuant to items 7 through 10 are proposed to be conditional upon each other, the board of directors proposes that the majority requirement set out above shall be applied in relation to all proposed resolutions.

Handlingar

Documents

Fullständiga förslag till beslut, informationsmemorandum samt handlingar enligt 13 kap. 6-8 §§ aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, http://investor.aacmicrotec.com, minst två veckor före bolagsstämman. Nämnda handlingar skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

The complete proposals, an information memorandum and documentation according to chapter 13 sections 6-8 of the Swedish Companies Act will be available at the Company (address as above) and on the Company's website, http://investor.aacmicrotec.com not less than two weeks before the extraordinary general meeting. The aforementioned documents will be sent to those shareholders who so request and submit their postal address or e-mail address.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Shareholders' right to request information

Aktieägare erinras om sin rätt enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen att på bolagsstämman begära att styrelsen och verkställande direktören lämnar upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen. Upplysningar ska lämnas om det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget.

Shareholders are reminded of their right pursuant to chapter 7, section 32 of the Swedish Companies Act to request that the board of directors and managing director provide information at the general meeting in respect of any circumstances which may affect the assessment of a matter on the agenda. Information must be provided if it can be provided without significant harm to the Company.

Uppsala i december 2017

 Uppsala, Sweden, in December 2017

ÅAC Microtec AB (publ)

Styrelsen

The board of directors

2018-12-17
Regulatorisk

ÅAC Microtec har idag lagt upp en Q&A-sektion på hemsidan där de vanligaste frågorna från investerare besvaras i utförligaste mån, se: http://investor.aacmicrotec.com/ och välj Q&A.

2018-12-04
Regulatorisk

ÅAC och dess partners har genom uppskjutningen av den banbrytande kubsatelliten SeaHawk-1 förflyttat frontlinjen för småsatelliter. ÅAC Microtecs dotterbolag Clyde Space har utvecklat och byggt SeaHawk-1, den första av två satelliter som ska levereras för SeaHawk-uppdraget. Den lyckade uppskjutningen av SeaHawk-1 skedde igår från SpaceX Falcon 9 som sköts upp från Vandenberg Spaceport i Kalifornien på SSO-A SmallSat Express. AAC Clyde har från sin markstation i Glasgow upprättat kontakt med SeaHawk-1 och konstaterat att satellitens alla system fungerar som planerat.

2018-12-04
Regulatory

Small satellite experts at AAC Clyde and its partners have redefined the art of the possible with the launch of their latest cutting-edge CubeSat, SeaHawk-1. Clyde Space, part of the AAC Clyde, designed and built SeaHawk-1 the first of two satellites to be delivered for the SeaHawk demonstration mission. SeaHawk-1 was successfully launched yesterday on the SpaceX Falcon 9 launch vehicle from the Vandenberg Spaceport in California yesterday on SSO-A SmallSat Express. AAC Clyde has since made contact with SeaHawk-1 from their Glasgow based ground station, all spacecraft systems performing as planned.

2018-11-22
Regulatorisk

Tredje kvartalet, juli - september 2018 (jämfört med juli - september 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 10,4 (2,3) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -13,8 (-5,2) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -17,9 (-6,4) MSEK. Avskrivningar av övriga vid förvärvet av Clyde Space identifierade immateriella tillgångar uppgick till 1,3 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -17,9 (-6,4) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,26 (-0,20) SEK

Nio månader, januari - september 2018 (jämfört med januari - september 2017)

 • Nettoomsättningen uppgick till 48,9 (11,0) MSEK. Clyde Space Ltd, som förvärvades 31 januari 2018, ingår i omsättning och resultat från och med februari, dvs med 8 månader under perioden januari till september
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -31,9 (-14,1) MSEK. Rörelse-resultatet är belastat med förvärvskostnader från förvärvet av Clyde Space om 8,8 MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -43,6 (-17,9) MSEK. Avskrivningar av övriga vid förvärvet av Clyde Space identifierade immateriella tillgångar uppgick till 3,6 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -43,1 (-18,0) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,67 (-0,57) SEK
2018-11-21
Regulatorisk

ÅAC går över till redovisning enligt IFRS. Delårsrapporten för det tredje kvartalet 2018 blir ÅAC:s första delårsrapport som upprättas enligt IFRS. Jämförelsetal har räknats om sedan koncernens tidpunkt för övergång till IFRS den 1 januari 2017. Övergången till IFRS har genomförts för att anpassa koncernen till kraven för notering på Nasdaq First North Premier och i slutändan på Nasdaq Stockholm.

2018-11-21
Regulatory

ÅAC Microtec will adopt to IFRS accounting principles. The interim report for the third quarter of 2018 will be ÅAC's first interim report, prepared in accordance with IFRS. Comparative figures for the Group under IFRS have been calculated from 1 January 2017. The transition to IFRS has been implemented to adapt the Group to the requirements for listing on Nasdaq First North Premier and ultimately at Nasdaq Stockholm.

2018-11-12
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB ÅAC har ingått ett avtal med Mauritius forskningsråd, Mauritius Research Council (MRC, mrc.org.mu) för att formalisera samarbetet kring en 1U-satellit samt missionstjänster till den banbrytande missionen Mauritian Infrared Satellite (MIR- SAT1). ÅAC ska leverera en fullt integrerad 1U-satellit samt ett brett tjänsteprogram som inkluderar utbildning, leverans av markstation och driftsstöd. Ordervärdet uppgår till 320 000 GBP (ca 3,8 MSEK) och ska levereras under 2019.

2018-11-12
Regulatory

ÅAC Microtec AB ÅAC and the Mauritius Research Council, MRC (mrc.org.mu), have signed a contract to formalize the collaboration to deliver a 1U CubeSat and mission services for their pioneering Mauritian Infrared Satellite (MIR-SAT1) mission. The company will supply a fully integrated 1U CubeSat alongside a comprehensive mission service which includes, training, ground station delivery and operations support. The contract value amounts to £325,000 (approx. 3.8 MSEK) and will be delivered during 2019.

2018-08-31
Regulatorisk

ÅAC vinner order på ett kraftdelsystem för en helt ny rymdapplikation. Kraftdelsystemet ska levereras under 2019 och ordervärdet uppgår till ca 5,2 MSEK.

2018-08-31
Regulatory

ÅAC wins an order for the supply of a power subsystem to be utilized in a new application. The power subsystem will be delivered during 2019 and order value is approximately 5.2 MSEK.

2018-08-23
Regulatorisk

Andra kvartalet 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 22,1 (5,0) MSEK.
 • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -5,6 (-4,8) MSEK
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -18,4 (-6,1) MSEK. Goodwillavskrivning i enlighet med redovisningsregelverket K3 relaterade till förvärvet av Clyde Space Ltd uppgick till 10,2 MSEK
 • Resultat efter skatt uppgår till -18,7 (-6,1) MSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,27 (-0,19) SEK
 • Order på batterier från York Space Systems
 • Order på sammanlagt 25,6 MSEK från aspirerande satellitkonstellationer
 • Ökning av aktiekapital genom teckning av teckningsoption TO1
2018-08-22
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB Brittiska staten stödjer företag som arbetar med innovativa projekt och som gör framsteg inom vetenskap och teknik. Stödet sker genom en skattebefrielse (R&D Tax Credit). Clyde Space kvalificerar sig för skattebefrielsen genom den pågående utvecklingen av branschledande CubeSat-plattformar och delsystem.

2018-08-22
Regulatory

ÅAC Microtec AB Research and development (R&D) tax credits are a UK government tax relief supporting companies that work on innovative projects making advances in science and technology. Clyde Space qualifies for R&D tax credits due to the ongoing development of industry leading CubeSat platforms and subsystems.

2018-08-20
Regulatorisk

ÅAC har vunnit en order från kanadensiska Kepler Communications för leverans av en satellitplattform till deras Machine-to-Machine kommunikationslösning. Konstellationen är en föregångare till Keplers kommande GEN1-konstellation. Ordervärdet uppgår till ca 3,5 MSEK och omfattar leverans av en 6U-satellit under tredje kvartalet 2019 samt drifttagande av satelliten i omloppsbana.

2018-08-20
Regulatory

ÅAC wins an order from Kepler Communications of Canada aiming to deliver a spacecraft platform for their Machine-to- Machine communications service. This mission is a precursor to their forthcoming GEN1 constellation. Including both satellite platform and on-orbit commissioning services, the order value is worth approximately 3.5 MSEK, with the platform to be delivered in Q3 2019.

2018-08-09
Regulatorisk

ÅAC vinner ytterligare en uppföljningsorder från en japansk kund för leverans av den senaste generationen av Sirius delsystem som denna gång uppgraderas med LEON3FT-mjukvaruprocessorn. Delsystemen ska integreras i kundens satellit som planeras att skjutas upp under 2019/2020. Värdet av ordern som förväntas levereras under fjärde kvartalet 2018, är cirka 1,4 MSEK.

2018-08-09
Regulatory

ÅAC wins yet another follow-on order from a Japanese customer for supply of the latest Sirius avionics subsystem, this time based on the LEON3FT soft core processor. The subsystems will be integrated in the customer's satellite that is expected to be launched in 2019-2020. The order, which is expected to be delivered in Q4 2018, is valued at approximately 1.4 MSEK.

1
2
3
4
5
6

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.
By submitting your e-mail address you consent to receiving newsletters and other marketing messages from us. You may opt-out at any time by clicking the unsubscribe link provided in each message.