Pressmeddelanden

ÅAC Microtec levererar första satelliten i Catapultprogrammet

ÅAC Microtec AB ÅAC Microtec AB:s dotterbolag Clyde Space har levererat den första "In Orbit Demonstration" (IOD) satelliten till Nanoracks som ansvarar för satellitens uppskjutning. Missionen är en del av det så kallade IOD-programmet som finansieras av Innovate UK samt UK Space Agency och som leds av Satellite Applications Catapult.

3U-satelliten, som kallas IOD-1 GEMS (Global Environmental Monitoring Satellite), planeras att skjutas upp via den obemannade rymdfarkosten Cygnus som angör den internationella rymdstationen ISS via en Antares-raket. Första möjliga uppskjutningsdatum från NASA Wallops (Virginia, USA) är den 17 april 2019.

På kortare tid än sex månader har Clyde Space tillhandahållit satellitplattformen, integrerat nyttolasten och testat satelliten. Clyde Spaces satellitplattform utnyttjar nästa generations kraftsystem, höghastighetssändare för s-bandet och en kraftfull omborddator som möter de krav kundens nyttolast ställer.

Missionen ska demonstrera Orbital Micro Systems (OMS) miniatyriserade väderobservationsteknik och förväntas leverera detaljerad väderinformation som kompletterar data från befintliga stora institutionella satelliter.

"Vi är glada att tillhandahålla vår tekniska lösning till samverkansmissionen som är en viktig milstolpe både för Catapult- och OMS-programmen. IOD-1 GEMS är en banbrytande mission som visar att väsentligt mindre och billigare satelliter kan samla in detaljerade data om jorden. Våra beprövade satelliter och avancerade hårdvara möjliggör en ny våg av innovativ rymdteknologi som demonstrerar både missionskonceptet och nanosatelliternas roll på den nya rymdbaserade tjänstemarknaden", säger Craig Clark grundare och CSO på Clyde Space.

När IOD-1 GEMS visat sig fungera, planerar OMS att som en del av GEMS-programmet (Global Environmental Monitoring Satellite) bilda en konstellation av småsatelliter som var 15e minut genererar mätningar av temperatur, luftfuktighet och nederbörd på olika nivåer i atmosfären över hela jorden. OMS räknar med att leverera väderdata till försäkrings-, rymd-, maritim-, energi- och jordbruksmarknaden. Denna data ger bolag som behöver exakt och aktuell väderinformation ett bättre informationsunderlag.

"Teamwork, innovativa design- och integrationsprocesser från våra och Clyde Space-teamets ingenjörer möjliggjorde att programmet klarade satellitprogrammets tuffa tidschema. IOD-1 GEMS-satelliten är det första kommersiellt drivna mikrovågsradiometriska väderobservationsinstrumentet och det är värt att notera att OMS uttryckligen utvecklade GEMS för kommersiella marknadsbehov. Detta projekt markerar starten för en ny generation av marknadsdriven tillgång till och analys av väderdata som direkt möjliggör affärsbeslut på flera marknader och ökar säkerheten, tryggheten och välståndet för alla", säger William Hosack, VD för Orbital Micro Systems.

The Satellite Application Catapult är ett initiativ från den brittiska regeringen för att främja nya bolag i rymdindustrin och erbjuder företag totalt sex satelliter på vilka de kan demonstrera teknik i omloppsbana, varav fem satelliter tillverkas av Clyde Space.

"Vi är mycket glada att ha levererat den första missionen i IOD-programmet. Vårt mål är att stödja nya företag i rymdsektorn genom att ge dem billig och snabb tillgång till rymden. Genom vårt samarbete med Clyde Space, Nanoracks och OMS har IOD-1 GEMS-missionen visat hur Catapult skapar möjligheter som är av avgörande betydelse för våra partners framgång i Storbritanniens rymdindustri", säger Chris Brunskill, Head of Access to Space vid Satellite Application Catapult.

2019-03-08

FÖR MER INFORMATION:
Vänligen besök: www.aacmicrotec.com och www.clyde.space eller kontakta:
Tf VD Mats Thideman, investor@aacmicrotec.com
Styrelsens ordförande Rolf Hallencreutz, investor@aacmicrotec.com

OM ÅAC MICROTEC
ÅAC och dess dotterbolag Clyde Space erbjuder kundanpassade, nyckelfärdiga tjänster från design till drift av satellitsystem i omloppsbana, inkluderande tillförlitliga satellitplattformar från 1 till 50 kg. Plattformarna går att anpassa efter kundernas behov. Vårt helhets erbjudande gör det möjligt för kunderna att nå sina mål med en enda, pålitlig partner. Dessutom levererar vi ett komplett utbud av delsystem för kubsatelliters och småsatelliter.

ÅAC Microtecs aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North. G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50, är Bolagets Certified Adviser.

För ytterligare information, se: https://sa.catapult.org.uk/news/uk-to-send-new-paradigm-in-weather-forecasting-into-space/

2019-05-23
Regulatorisk

ÅAC Mictrotec medverkar i den första skotsk-irländska förbindelsen i rymden genom att Clyde Space, Skottlands största rymdbolag och dotterbolag till ÅAC Microtec AB, ingår avtal med University College Dublin. Avtalet, som har ett mindre värde, innebär att Clyde Space tillhandahåller delsystemen till plattformen för Irlands första satellit, EIRSAT-1, som är en 2Us kubsatellit. EIRSAT-1 är ett samarbetsprojekt som utvecklats av studenter och anställda på universitetet och kommer att innehålla ny irländsk teknik. EIRSAT-1 är planerad att skjutas upp 2020.

2019-05-23
Regulatory

We are delighted to announce the first Celtic connection in space as Clyde Space, Scotland's largest space company and subsidiary of ÅAC Microtec AB, signs a contract with University College Dublin (UCD).  The contract is of minor value but will see Clyde Space supply CubeSat platform equipment for Ireland's first satellite, EIRSAT-1, which is a 2U CubeSat. EIRSAT-1 is a collaborative project developed by students and staff of UCD and will incorporate novel Irish technology. EIRSAT-1 is planned to launch in 2020.

2019-05-17
Regulatorisk

Det prospekt som ÅAC Microtec AB (publ) ("ÅAC" eller "Bolaget") har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för ÅAC:s aktieägare om cirka 82,5 MSEK ("Företrädesemissionen") har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Med anledning av Företrädesemissionen bjuder ÅAC in till investerarträffar torsdagen den 23 maj och tisdagen den 28 maj 2019.

2019-05-17
Regulatory

The prospectus that ÅAC Microtec AB (publ) ("ÅAC" or "the Company") has prepared in connection with the new share issue of approximately SEK 82.5 million with preferential rights for ÅAC's shareholders (the "Rights Issue") has today been approved and registered by the Swedish Financial Supervisory Authority ("Finansinspektionen"). On account of the Rights Issue, ÅAC invites to investor meetings on Thursday, May 23, and Tuesday, May 28, 2019.

2019-05-16
Regulatorisk

ÅAC Microtec AB har valts att leverera ombordteknik som möjliggör multipla nyttolaster på mikrosatelliter utvecklade av amerikanska Loft Orbital Solutions Inc. Ordern som har ett värde om ca 4,7 MSEK (490 kUSD), planeras att levereras under andra halvåret 2019.

2019-05-16
Regulatory

ÅAC Microtec AB has been selected to supply electronics for an onboard technology to enable Payload Rideshares on micro satellites developed by Loft Orbital Solutions Inc. The order with a value of approx. 4.7 MSEK (490 kUSD) is planned to be delivered in the second half of 2019.

2019-05-09
Regulatorisk

ÅAC Microtec ABs amerikanska partner York Space Systems rapporteras framgångsrikt ha tagit sin första satellit, en S-CLASS satellit, i drift efter uppskjutningen till omloppsbana den 5 maj. ÅACs Sirius-produkter, inkluderande omborddator och massminne, samt kraftsystem fungerar planenligt.

2019-05-09
Regulatory

ÅAC Microtec AB's partner U.S. York Space Systens is successfully operating its first satellite in orbit, the S-CLASS satellite after its launch on 5 May 2019. ÅAC's Sirius range, including onboard computer and mass memory, and power system are working according to plan.

2019-05-08
Regulatorisk

GENOMBROTT FÖR SPACE-AS-A-SERVICE

Första kvartalet, januari - mars 2019 (jämfört med januari - mars 2018)

  • Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (16,4) MSEK
  • Rörelseresultatet före avskrivningar, EBITDA, uppgick till -6,5 (-12,2) MSEK. Föregående periods resultat inkluderar förvärvskostnader om 8,8 MSEK.
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -9,9 (-15,6) MSEK.
  • Resultat efter skatt uppgår till -10,1 (-15,0) MSEK.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,15 (-0,27) SEK
2019-05-08
Regulatory

BREAKTHROUGH FOR SPACE-AS-A-SERVICE

First quarter, January - March 2019 (compared to January - March 2018)

  • Net sales amounted to 14.9 (16.4) MSEK
  • Operating profit before depreciation, EBITDA, amounted to -6.5 (-12.2) MSEK. Earnings for the previous period include acquisition costs of 8.8 MSEK
  • Operating profit after depreciation amounted to -9.9 (-15.6) MSEK.
  • Profit after tax amounts to -10.1 (-15.0) MSEK
  • Earnings per share before and after dilution amounted to -0.15 (-0.27) SEK
2019-05-08
Regulatorisk

Brent Abbot lämnar posten som CEO AAC Microtec North America Inc., ett dotterbolag till ÅAC Microtec. CSO Craig Clark utses till tf CEO.

2019-05-08
Regulatory

ÅAC Microtec AB Brent Abbot steps down as CEO AAC Microtec North America Inc., a subsidiary of ÅAC Microtec. CSO Craig Clark will be acting CEO until a replacement is appointed.

2019-05-03

ÅAC Microtecs valberedning har beslutat att föreslå Anita Bernie som ledamot i styrelsen. Anita Bernie är välrenommerad inom rymdindustrin efter att ha inlett sin karriär som Spacecraft Design Engineer på Airbus Stevenage, därefter börjat på småsatellittillverkaren SSTL där hon avancerade till att bli medlem av koncernledningen. Sedan 2018 har Anita Bernie arbetat på KISPE Space Systems Limited med ansvar för strategi och genomförande.

2019-05-03

ÅAC Microtec AB's nomination committee has decided to propose Anita Bernie to the Board of Directors. Anita Bernie is well reputed in the space industry, having started her career at Airbus Stevenage as a Spacecraft Design Engineer, later joining  the small satellite manufacturer SSTL, where she progressed to a position on the Senior Executive Team and since 2018 has been at KISPE Space Systems Limited where she leads strategy and execution.

1
2
...
12
>>