Bolagsstämmor

Årsstämma 2019

Årsstämma ägde rum torsdagen den 23 maj 2019 klockan 13.00 i lokaler på Hotel Villa Anna, Odinslund 3, 753 10 Uppsala. 

Kommuniké från årsstämma

Bulletin from annual general meeting

Protokoll från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Notice to attend the annual general meeting

Fullmaktsformulär/Power of Attorney

Anmälningssedel

Notification to the Annual General meeting

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare/The board’s complete proposal on guidelines for remuneration to the senior management

Valberedningens förslag inför årsstämman 2019 och valberedningens motiverade yttrande

The Nomination Committee's proposal for the annual shareholders’ meeting 2019 and reasoned statement

Extra bolagsstämma

Extra bolagsstämman ägde rum onsdagen den 8 maj 2019 klockan 13:00 i lokaler på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala. 

Kommuniké från extra bolagsstämma

Bulletin from extraordinary general meeting

Protokoll från extra bolagsstämma

Kallelse till extra bolagsstämma

Notice to attend the extraordinary general meeting

Fullmaktsformulär/Power of Attorney

Anmälningssedel

Notification to the extraordinary general meeting

Styrelsens fullständiga förslag till beslut om företrädesemission/The board’s complete proposal regarding resolution on preferential rights issue

Revisorns yttrande över styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser