Bolagsordning

BOLAGSORDNING
ARTICLES OF ASSOCIATION

för/for

ÅAC Microtec AB (org.nr / reg. no. 556677-0599)

Antagen på extra bolagsstämma den 21 oktober 2016.
Adopted at the extraordinary shareholders' meeting held on 21 October 2016.

1§ Firma / Name

Bolagets firma är ÅAC Microtec AB. Bolaget är publikt (publ).
The name of the company is AAC Microtec AB. The company is a public company (publ).

2§ Säte / Registered office

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.
The board of directors' registered office is in Uppsala.

3§ Verksamhetsföremål / Object of the company's business

Bolaget ska bedriva utveckling och försäljning av miniatyriserade rymd- och flygsystem, tillhandahålla rymd- och flygsystemkompetens, utföra utredningar, teknisk och vetenskaplig uppdragsforskning, marknadsföring, konsultverksamhet inom ovan angivna områden samt därmed förenlig verksamhet.
The Company shall develop, manufacture and commercialize advanced miniaturized space- and aviation systems. Furthermore, within the same areas, the Company shall perform marketing, investigations, commissioned scientific research, and provide expertise and consultancy and other business related hereto.

4§ Aktiekapital / Share capital

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 560 000 kronor och högst 2 240 000 kronor.
The company's share capital shall be not less than SEK 560 000 and not more than SEK 2 240 000.

5§ Aktier / Shares

Antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 14 000 000 och högst 56 000 000.
The number of shares in the company shall be no less than 14 000 000 and no more than 56 000 000.

6§ Aktieserier / Classes of shares

Bolagets aktier ska kunna utges i två serier, stamaktier och preferensaktier. Stamaktie och preferensaktie ska medföra en röst per aktie. Aktier av varje aktieslag kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.
The company may issue shares of two classes, common shares and preference shares. Each common share and each preference share shall carry one vote. Shares of either class may be issued up to an amount corresponding to the entire share capital.

Vid nyemission av stamaktier och preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier de förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och i den mån det inte kan ske, genom lottning.
In the event of new issues of common shares and preference shares where payment is not to be made in kind, owners of common shares and preference shares shall enjoy pre-emption rights to subscribe for new shares of the same class pro rata to the number of shares previously held by them (primary pre- emption right). Shares which are not subscribed for pursuant to the primary pre-emption rights shall be offered to all shareholders (secondary pre-emption right). If the shares thus offered are not sufficient for the subscription pursuant to the secondary pre-emption rights, the shares shall be allocated between the subscribers pro rata to the number of shares previously held and, to the extent such allocation cannot be effected, by the drawing of lots.

Vid nyemission av aktier av endast stamaktier eller preferensaktier som inte sker mot betalning med apportegendom, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är stamaktier eller preferensaktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
In the event of new issues of common shares or preference shares where payment is not to he made in kind, all shareholders shall, irrespective of whether their shares are common shares or preference shares, have pre-emption rights to subscribe for new shares pro rata to the number of shares previously held by them.

Vid emission av teckningsoptioner och konvertibler som inte sker mot betalning med apportegendom, ska ägare av stamaktier och preferensaktier ha företrädesrätt på motsvarande sätt som i andra och tredje styckena ovan.
In the event of issues of warrants or convertible debentures where payment is not to be made in kind, owners of common shares and preference shares shall enjoy pre-emption rights, in accordance with the second and third paragraph above.

Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
The above shall not limit the right to resolve upon an issue with a deviation from the shareholders' pre- emption rights.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla aktier av visst aktieslag ge rätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut nya aktier av nytt slag.
In the event of a bonus issue, new shares of each class shall be issued pro rata to the number of shares of the same class previously issued. In this connection, the owners of old shares of a certain class shall have pre-emption rights to new shares of the same class in proportion to their share of the share capital. This shall not restrict the possibility of issuing new shares of a new class by means of a bonus issue, following the required amendment to the articles of association.

Preferensaktier ska såvitt avser rätt till vinstutdelning ha företrädesrätt framför stamaktier till dess att ägare av preferensaktier har mottagit ett belopp per preferensaktie motsvarande det genomsnittliga teckningspriset per preferensaktie ("Preferensbeloppet"). Därefter ska stamaktier såvitt avser vinstutdelning ha företrädesrätt framför preferensaktier till dess att ägare av stamaktier erhållit ett belopp motsvarande Preferensbeloppet per stamaktie. Därutöver ska aktierna ha lika rätt till bolagets vinst oavsett aktieslag.
Preference shares shall entitle the holder to receive preferential dividend over common shares, until the holders of preference shares have received an amount per preference share equal to the average subscription price paid for the preference shares (the "Preference Amount"). Thereafter, the common shares shall entitle the holder to receive preferential dividend over preference shares, until the holders of common shares have received an amount per common share equal to the Preference Amount. All dividends in addition thereto shall be allocated equally between the different classes of shares.

Vid bolagets upplösning ska preferensaktier ha företrädesrätt framför stamaktier att erhålla ett belopp per preferensaktie som motsvarar Preferensbeloppet. Om det belopp som är tillgängligt för ägare av preferensaktier inte är tillräckligt för att täcka dessas rätt till företrädesrättslikvid, ska det belopp som finns tillgängligt fördelas mellan ägare av preferensaktier i förhållande till deras innehav av preferensaktier. Sedan det belopp som ägare till preferensaktier har rätt att erhålla på grund av företrädesrätt har utbetalats ska stamaktier ha företrädesrätt framför preferensaktier att erhålla ett belopp per stamaktie som motsvarar Preferensbeloppet. Därutöver ska aktierna ha lika rätt till bolagets återstående tillgångar oavsett aktieslag.
In the event of a dissolution of the company, preference shares shall entitle the holder to receive preferential distribution of assets over common shares, until the holders of preference shares have received an amount per share corresponding to the Preference Amount. If the available amount is insufficient for the preferential distribution, the available amount shall be allocated between the holders of preference shares in proportion to the number of preference shares held. Thereafter, common shares shall entitle the holder to receive preferential distribution of assets over preference shares, until the holders of common shares have received an amount per share corresponding to the Preference Amount. Any assets in addition to the preferential distributions shall be allocated equally between the different classes of shares.

7§ Styrelse / Board of directors

Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst sju (7) styrelseledamöter med lägst noll (0) och högst tre (3) suppleanter.
The board of directors shall consist of not less than three (3) and not more than seven (7) members with not less than zero (0) and not more than three (3) deputy members.

8§ Revisor / Auditor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer med högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
The company shall have not less than one (1) and not more than two (2) auditors with not more than two (2) deputy auditors. The auditor(s), or deputy auditor(s) (as applicable), shall be an authorized public accountant or a registered public accounting firm.

9§ Kallelse till bolagsstämma / Notice of shareholders' meeting

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
Notices of shareholders' meetings shall be made by announcement in the Swedish Official Gazette (Sw. Post- och Inrikes Tidningar) and by making the notice available on the company's website. At the same time as notice is given it shall be announced in Dagens Industri that a notice has been made.

 Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämma ska dels vara upptagen som aktieägare i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämman endast om han eller hon anmäler antalet biträden till bolaget i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till bolagsstämma.
Shareholders wishing to participate in shareholders' meetings must be listed as shareholder in a printout or other presentation of the entire share register reflecting the circumstances five weekdays before the shareholders' meeting and notify the company no later than the date specified in the notice of the shareholders' meeting. The last mentioned date may not be a Sunday, other public holiday, Saturday, Midsummer's Eve, Christmas Eve or New Year's Eve and may not occur earlier than the fifth weekday before the shareholders' meeting. A shareholder may be accompanied by advisors at a shareholders' meeting only if he or she notifies the company of the number of advisors in accordance with the procedure prescribed for in respect of notice of attendance to be made by a shareholder.

10 § Ärenden på årsstämma / Matters to be addressed at annual shareholders' meetings

Vid årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en (1) eller två (2) justeringspersoner;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen;
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen;
 8. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören;
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter;
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorer;
 12. Val av styrelseledamöter, revisorer och eventuella revisorssuppleanter; samt
 13. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

The following matters shall be addressed at annual shareholders' meetings:

 1. Election of chairman of the meeting;
 2. Preparation and approval of the voting list;
 3. Approval of the agenda;
 4. Election of one (1) or two (2) persons who shall approve the minutes of the meeting;
 5. Determination of whether the meeting has been duly convened;
 6. Submission of the annual report and the auditors' report and, where applicable, the consolidated financial statements and the auditors' report on the group;
 7. Resolution in respect of adoption of the profit and loss statement and the balance sheet and, where applicable, the consolidated profit and loss statement and the consolidated balance sheet;
 8. Resolution in respect of allocation of the company's profit or loss according to the adopted balance sheet;
 9. Resolution in respect of the members of the board of directors' and the managing director's discharge from liability;
 10. Determination of the number of members of the board of directors and the number of auditors and, where applicable, deputy auditors;
 11. Determination of fees payable to the members of the board of directors and the auditors;
 12. Election of the members of the board of directors, auditors and, where applicable, deputy auditors; and
 13. Other matters which are set out in the Swedish Companies Act (Sw. aktiebolagslagen (2005:551)) or the company's articles of association.

11 § Fullmaktsinsamling / Collection of proxy forms

Styrelsen får samla in fullmakter på bolagets bekostnad enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen.
The board of directors may collect proxies at the company's expense pursuant to the procedure stated in Chapter 7, section 4, second paragraph of the Swedish Companies Act.

12 § Räkenskapsår / Financial year

Bolagets räkenskapsår är 1 januari - 31 december.
The company's financial year is 1 January - 31 December.

13 § Avstämningsförbehåll / CSD clause

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
The shares of the company shall be registered in a CSD register in accordance with the Central Securities Depositaries and Financial Instruments Accounts Act (Sw. lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument).

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.