Bolagsstyrning

ÅAC Microtec har att iaktta aktiebolagslagens bestämmelser om bolagsstyrning. Styrelsen har därvid upprättat en arbetsordning för sitt arbete, instruktioner avseende arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören, vilken behandlar dennes arbetsuppgifter och rapporteringsskyldigheter, samt fastställt instruktioner för den ekonomiska rapporteringen. Arbetsordningen ses över årligen.

Styrelsen har prövat frågan huruvida särskilda kommittéer avseende revision och ersättningsfrågor bör inrättas. Mot bakgrund av bolagets storlek och verksamhetens omfattning har styrelsen gjort bedömningen att dessa frågor är av sådan betydelse att de bör beredas och beslutas av styrelsen i sin helhet och att detta kan ske utan olägenhet.

Svensk Kod för bolagsstyrning ska följas av alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Nasdaq First North utgör inte en reglerad marknad och ÅAC Microtec har därför inte krav på sig att följa koden även efter den planerade listningen. Bolaget följer dock kontinuerligt utvecklingen på området och avser att följa de delar av koden som kan anses relevanta.

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.
By submitting your e-mail address you consent to receiving newsletters and other marketing messages from us. You may opt-out at any time by clicking the unsubscribe link provided in each message.