Teckningsoptioner

Teckningsoption TO 1

Bolaget har 17 650 000 teckningsoptioner (TO1) utestående, där fyra (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 8,80 kr per aktie. Vid fullt utnyttjande medför nyteckning av 4 412 500 aktier, motsvarande maximalt 12,2 procent av aktierna i Bolaget.

Teckningsoptionen handlas vid marknadsplatsen Nasdaq Stockholm First North.

Anmälningssedel för teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner TO 1

Utfall TO 1

Teckningsoption TO 2015/2020

I september 2015 beslutade styrelsen, med årsstämmans bemyndigande, att emittera 22 832 st teckningsoptioner (TO 2015/2020). Dessa kunde tecknas av alla tillsvidareanställda samt en begränsad krets av styrelseledamöterna. Varje teckningsoption av TO 2015/2020 ger rätt att teckna 50 nya aktier i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 4,80 kr per aktie. Optionsrätten kan utnyttjas till och med 31 december 2020. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att ökas med 45 664 kronor motsvarande en utspädning om 3,6 procent. Totalt har 19 380 st optioner TO 2015/2020 tecknats per årsslut 2016, varav 4 290 st av Bolagets styrelseledamöter. 

 

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.