Teckningsoptioner

Teckningsoption TO 2015/2020

I september 2015 beslutade styrelsen, med årsstämmans bemyndigande, att emittera 22 832 st teckningsoptioner (TO 2015/2020). Dessa kunde tecknas av alla tillsvidareanställda samt en begränsad krets av styrelseledamöterna. Varje teckningsoption av TO 2015/2020 ger rätt att teckna 50 nya aktier i Bolaget mot kontant betalning till en teckningskurs om 4,80 kr per aktie. Optionsrätten kan utnyttjas till och med 31 december 2020. Vid fullt utnyttjande av optionsrätterna kommer aktiekapitalet att ökas med 45 664 kronor motsvarande en utspädning om 3,6 procent. Totalt har 19 380 st optioner TO 2015/2020 tecknats, varav 4 290 st av Bolagets styrelseledamöter. Per den 31 december 2018 återstår 19 100 teckningsoptioner då 280 optioner utnyttjats.

Teckningsoption TO 1

Utfall TO 1

 

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Genom att lämna din e-postadress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev och annan marknadsföring från oss. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke genom att klicka på avregistreringslänken i varje utskick.
By submitting your e-mail address you consent to receiving newsletters and other marketing messages from us. You may opt-out at any time by clicking the unsubscribe link provided in each message.