Spridningsemission november, december 2016

Investeraravdrag

Investeraravdraget riktar sig till fysiska personer. Avdrag kan medges för förvärv av andelar i samband med företagets bildande eller vid nyemission som skett efter den 30 november 2013. För fullständiga villkor för investeraravdraget, se Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se/investeraravdrag.

ÅAC genomförde en nyemission under hösten 2016. Bolaget bedömer att bolagets kriterier för investeraravdrag är uppfyllda. Då samtliga fysiska investerare och totalt belopp för investeraravdrag inte är kända för bolaget har kontrolluppgifter inte kunnat lämnas in till skatteverket. Investeraren har dock ändå rätt till investeraravdrag under förutsättning att samtliga förutsättningar är uppfyllda.

För ytterligare upplysningar eller frågor, kontakta i första hand Skatteverket.

ÅAC Microtec till börsen!

Stort intresse för att teckna aktier

Stort intresse för att teckna aktier i ÅAC Microtec
ÅAC Microtec har genomfört en kraftigt övertecknad nyemission på 120 miljoner kronor i samband med bolagets planerade listning på Nasdaq First North. Totalt får ÅAC Microtec ca 5 300 nya aktieägare.

- Otroligt kul med så stort intresse för ÅAC, säger VD Mikael Andersson. Totalt tillförs ÅAC Microtec 120 miljoner kronor. Vi ska bland annat använda pengarna till att utöka vår sälj- och marknadsföringskapacitet i och med lanseringen av vår nyutvecklade satellitplattform SIRIUS.

Läs mer om utfallet av emissionen


Emissionen

ÅAC ansöker om listning av Bolagets aktier och teckningsoptioner (TO1) på Nasdaq First North.

  • Teckningstid: 16 nov – 2 dec 2016
  • Likvid: omkring den 9 dec, 2016
  • Notering: omkring den 21 december 2016

Kort om ÅAC Microtec:

ÅAC:s kompetens finns inom avancerad och robust, feltolerant mikroelektronik för kritiska tillämpningar. ÅAC erbjuder satellitmarknaden avionikprodukter (elektronik för rymd och flyg) med fokus på datahantering (DHS) som består av omborddatorer och massminne samt strömförsörjning (EPS).

Därutöver agerar ÅAC helhetsleverantör av hela satelliter i konsortier med andra specialiserade bolag och organisationer. ÅAC utvecklar även ett patentsökt och mycket sofi stikerat sätt att effektivt distribuera bilddata från satelliter. ÅAC, som knoppades av från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet 2005, har erkänt hög kompetens och lång historik. Statliga Fouriertransform är huvudägare.

Dokument för nedladdning:

Handlingar införlivade genom hänvisning

Bolagets årsredovisningar har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3), och har granskats av Bolagets revisor. Revisionsberättelserna för 2014 och 2015 års årsredovisningar återfinns på sista sidan i respektive årsredovisning och införlivas i sin helhet genom hänvisning och utgör en del av Prospektet. Den finansiella delårsinformationen för 2016 har upprättats efter samma principer och regelverk. Den finansiella delårsinformationen har översiktligt granskats av Bolagets revisor. Bolagets finansiella delårsinformation för perioden januari-september 2016, inklusive granskningsberättelse, införlivas genom hänvisning och utgör del av Prospektet. Nedan följer hänvisning till de specifika dokumenten och sidor:

Finansiell delårsinformation för perioden januari-september 2016. Resultaträkning och balansräkning återfinns på sidan 2 i den finansiella delårsinformationen, samt granskningsberättelse på första sidan.

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2015, resultaträkning (sid 5), balansräkning (sid 6-8), not över förändringar i eget kapital (sid 21), redovisningsprinciper och upplysningar i noter (sid 9-23), samt revisionsberättelse (sista sidan).

Bolagets årsredovisning avseende räkenskapsåret 2014, resultaträkning (sid 5), balansräkning (sid 6-8), not över förändringar i eget kapital (sid 20), redovisningsprinciper och upplysningar i noter (sid 9-22), samt revisionsberättelse (sista sidan).

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.