Aktien

ÅAC Microtec AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Bolaget erhöll under 2019 godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på First North Premier. Första handelsdag för bolagets aktie var den 27 mars 2019.

Bolaget har gett ut stamaktier och preferensaktier. Aktierna är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Handel i aktien

Handeln med ÅAC:s aktie på Nasdaq First North Premier inleddes onsdagen 27 mars 2019.

Handelsinformation

Aktien
ISIN: SE0009268154

Investeraravdrag

Investeraravdraget riktar sig till fysiska personer. Avdrag kan medges för förvärv av andelar i samband med företagets bildande eller vid nyemission som skett efter den 30 november 2013. För fullständiga villkor för investeraravdraget, se Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se/investeraravdrag.

ÅAC genomförde en nyemission under hösten 2016. Bolaget bedömer att bolagets kriterier för investeraravdrag är uppfyllda. Då samtliga fysiska investerare och totalt belopp för investeraravdrag inte är kända för bolaget har kontrolluppgifter inte kunnat lämnas in till skatteverket. Investeraren har dock ändå rätt till investeraravdrag under förutsättning att samtliga förutsättningar är uppfyllda.

För ytterligare upplysningar eller frågor, kontakta i första hand Skatteverket.

NASDAQ First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

G&W Fondkommission, e-post ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50, är utsedd till Certified Adviser.


G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm