Aktien

ÅAC Microtec AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm. Bolaget erhöll under 2016 godkännande för upptagande till handel av bolagets aktie på First North. Första handelsdag för bolagets aktie var den 21 december 2016.

Bolaget har gett ut stamaktier och preferensaktier. Aktierna är utställd på innehavare och aktieboken förs elektroniskt av Euroclear Sweden.

Handel i aktien

Stamaktien och teckningsoptionen handlas vid marknadsplatsen Nasdaq Stockholm First North.

Handelsinformation

Aktien
ISIN: SE0009268154

Teckningsoptionen TO1
ISIN: SE0009268162

NASDAQ First North

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

G&W Fondkommission är utsedd till Certified Adviser.


G&W Fondkommission
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm

gwfondkomission_logo.png

 

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.